*****గుండ్లకమ్మ సామాజిక రాజకీయ మాపత్రిక ప్రారంభించి 10 వసంతాలు పూర్తయిన శుభసందర్భంగా శుభాకాంక్షలు******            పద్యం  పుట్టిన గడ్డ అద్దంకి  నుండి  వెలువడుతున్న"గుండ్లకమ్మ"  పత్రికకు  స్వాగతం  ...సుస్వాగతం....              పత్రికారంగంలో  ఒక వినూత్న  ఒరవడికి శ్రీకారం చుడుతున్న "గుండ్లకమ్మ" వెబ్ సైట్ ప్రారంభం  సందర్బంగా ఇవే మా శుభాకాంక్షలు....
Untitled Document
June 2011Edition