*****గుండ్లకమ్మ సామాజిక రాజకీయ మాపత్రిక ప్రారంభించి 10 వసంతాలు పూర్తయిన శుభసందర్భంగా శుభాకాంక్షలు******            పద్యం  పుట్టిన గడ్డ అద్దంకి  నుండి  వెలువడుతున్న"గుండ్లకమ్మ"  పత్రికకు  స్వాగతం  ...సుస్వాగతం....              పత్రికారంగంలో  ఒక వినూత్న  ఒరవడికి శ్రీకారం చుడుతున్న "గుండ్లకమ్మ" వెబ్ సైట్ ప్రారంభం  సందర్బంగా ఇవే మా శుభాకాంక్షలు....
పద్యం పుట్టిన గడ్డ అద్దంకి నుండి వెలువడుతున్న"గుండ్లకమ్మ" పత్రికకు స్వాగతం ...సుస్వాగతం....              పత్రికారంగంలో ఒక వినూత్న ఒరవడికి శ్రీకారం చుడుతున్న "గుండ్లకమ్మ" వెబ్ సైట్ ప్రారంభం సందర్బంగా ఇవే మా శుభాకాంక్షలు....
Untitled Document